Ako napísať seminárku?

11.10.2021

Seminárna práca je bežnou súčasťou života každého vysokoškoláka. Nezáleží na tom, akú vysokú školu študujete. Isté je, že už počas prvého semestra sa od Vás bude požadovať vypracovať hneď niekoľko seminárnych prác. Čím skôr sa teda oboznámite s tým, čo všetko by mala seminárna práca obsahovať, tým lepšie. Možno to znie ako klišé, ale naozaj s každou dobre zvládnutou seminárnou prácou ste o krôčik bližšie k zvládnutiu záverečnej práce. Možno tomu neveríte, ale žiadnu seminárnu prácu sa neoplatí flákať. Ak máte pochybnosti, môžete sa poradiť s tímom našich profesionálov.

V nasledovných riadkoch si povieme, čo by mala každá seminárna práca obsahovať.

Seminárnu prácu je potrebné napísať na tému, ktorú vopred určil vysokoškolský pedagóg. Veľa študentov má problém s tým, ako napísať prvé riadky seminárnej práce. Najmä vtedy, ak je im téma seminárnej práce nie veľmi sympatická. Seminárna práca je často podmienkou na úspešné zvládnutie skúšky na univerzite. Ak sa študent naučí presne podľa pokynov napísať seminárnu prácu, vypestuje si určité návyky aj pri písaní ďalších seminárnych prác ako aj bakalárskej či diplomovej práce. Seminárne práce slúžia na to, aby študenti zvládli obsah študovaného predmetu, a tým preukázali autorskú spôsobilosť.

Pri písaní seminárnej práce si študenti často kladú nasledovné otázky:

 • Ako písať seminárnu prácu?
 • Čo by mala seminárna práca obsahovať?
 • Na čo sa v seminárnej práci zamerať?

Čo všetko v seminárnej práci nesmie chýbať?

Zlatým pravidlom je, že nielen seminárna práca, ale každá záverečná práca musí mať svoju štruktúru, ktorá je pevná a nemenná. Seminárna práca musí obsahovať: titulný list, obsah, úvod, jadro, ciele práce, záver, zoznam bibliografických odkazov. Mnohí študenti si mylne myslia, že seminárna práca sa začína písať úvodom.

Úvod spolu so záverom by sa mali písať až na konci. Seminárna práca sa začína písať od jadra. Napísanie jadra seminárnej práce sa odvíja od stanoveného rozsahu a zadania. Predtým je potrebné vyhľadať si a naštudovať literatúru, ktorú Vám v škole odporučil vysokoškolský pedagóg. Pri písaní seminárnej práce je možné využiť aj internetové zdroje a online knihy či závery z vedeckých štúdií. V tomto ohľade netreba zabudnúť na hrozbu plagiátorstva, ktoré neakceptuje žiadna vysoká škola. Každá prevzatá myšlienka musí mať uvedený zdroj odkiaľ autor seminárnej práce čerpal. Najprv si stanovte informácie a myšlienky týkajúce sa témy seminárnej práce. Potom je potrebné definovať základné pojmy. Seminárnu prácu je vhodné rozdeliť na kapitoly a podkapitoly. Tak bude pôsobiť úhľadnejším dojmom. Zároveň tak nebude žiaden problém vytvoriť obsah.

Pred písaním seminárnej práce je vhodné prečítať si smernicu vysokej školy. V smernici je konkretizované, ako má vyzerať titulný list, čo má práca obsahovať, ako správne citovať a uvádzať bibliografické odkazy, aký typ písma a riadkovania pri písaní seminárnej práce použiť, atď.

Časti seminárne práce sú nasledovné

 • Titulný list - obsahuje názov seminárnej práce, názov predmetu výučby, meno konkrétneho pedagóga, meno a priezvisko študenta, dátum finálnej podoby seminárnej práce.
 • Obsah seminárnej práce - obsah seminárnej práce, kapitoly, podkapitoly.
 • Úvod - súvisí s konkrétne spracovanou témou. Tu sa vyžaduje, aby študent maximálne na jednu stranu uviedol čitateľa do problematiky, ktorou sa bude jadro jeho seminárnej práce zaoberať.
 • Jadro seminárnej práce - text práce na vybranú tému členený na kapitoly a podkapitoly.
 • Ciele práce - je potrebné vymedziť hlavný cieľ práce, prípadne aj čiastkové ciele seminárnej práce.
 • Záver - popis práce s uvedením prameňov, hodnotenie ako aj vlastný názor autora na danú problematiku. Rozsah je podobný úvodu seminárnej práce. Záver seminárnej práce by mal obsahovať zhrnutie hlavných poznatkov a návrhov. V závere by sa malo uviesť aj to, či sa splnil cieľ seminárnej práce.
 • Resumé - stručné zhrnutie celej seminárnej práce v rozsahu asi 15 viet. Ak sa práca píše v slovenskom jazyku, uvádza sa v anglickom jazyku. Ak sa práca píše v anglickom jazyku, uvádza sa v slovenskom jazyku.
 • Zoznam bibliografických odkazov - tu sa uvádzajú literárne zdroje, z ktorých sa pri písaní seminárnej práce čerpalo. Ide o monografie, internetové zdroje, atď. Forma bibliografie má presnú normou stanovenú formu zápisu, ktorú si musí každý študent vyhľadať v smernici školy.
 • Zoznam bibliografie je potrebné zoradiť podľa abecedy:

MRKVIČKA, J., 2018. Management of people. In: How to Manage People: chapter 04. London: Kogan Page Ltd.

DREVÁRIKOVÁ, L. a kol., 2020. Manažment ľudských zdrojov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška. ISBN 978-80-7165-866-5.

TAYLOR, M., 2009. Úvod do marketingu. Praha, Portál. ISBN 80-7178-818-5.

Ako ste sa možno aj sami presvedčili, napísať seminárnu prácu nie je nič zložité. Podstatné je začať a potom už píše za Vás sám počítač. Začiatky bývajú ťažké, ale postupom času sa pri ďalších záverečných prácach z Vás iste vyprofilujú profesionáli.

Ak budete mať po napísaní seminárnej práce veľa času, môžete si vyhľadať aj nejakú pracovnú ponuku pre vysokoškolákov.